Musiikkianalyysi

Esimerkkitehtäviä

 • Tutki laulua: L. van Beethoven: Ich liebe dich. Kuuntele, seuraa nuottia ja halutessasi soita itse.
 • Tunnista laulussa esiiintyvät sävellajit.
 • Miten kappale jaksottuu? Etsi rajakohtia edeltävät lopukkeet. Tunnista kokolopukkeita ja puolilopukkeita.
 • Merkitse sointuasteet ja käännökset tahteihin 1-8. Jatka sointuanalyysin tekemistä valikoiden. Etsi kohtia, joissa harmonia vaikuttaa musiikin etenemiseen ja tunnelmaan. (Esimerkiksi: Missä syntyy tunne musiikin jatkumisesta / hengähdyskohdasta tai määränpäästä? Missä harmonia korostaa melodian ta tekstin yksityiskohtia?)
 • Tutki Francisco Tárregan preludia no 3 kitaralle. Pianisti tai kitaristi: vastaa kysymyksiin ensin pelkästään nuotteja lukemalla, ja tarkista sitten kuuntelemalla äänitettä tai soittamalla teosta. Muiden instrumenttien opiskelijat voivat heti vastata sekä kuunnellen että nuotteja lukien.
 • Merkitsen nuottiin esim. kaarilla, millaisiin kokonaisuuksiin kappale mielestäsi jakautuu. Millaisia lopukkeita (kahdensseja) löydät? Onko jaksottuminen mielestäsi samanlaista kappaleen alku- ja loppupuolella vai löydätkö eroja?
 • Tahtien 6-7 ja 13-14 alussa ylä-äänessä esiintyy sointuun kuulumattomia säveliä. Etsi ja merkitse nämä nk. appoggiaturat (ks. hajasävelet). Tutki, millaisia dissonoivia intervalleja appoggiaturat muodostavat muiden sointusävelten kanssa, ja missä dissonanssit purkautuvat. 
 • Tunnista soinnut tahdeista 1-16. Tarkastele ensin kokonaisuutta ja huomaa, missä samat harmoniset tapahtuvat toistuvat. Merkitse sitten yksi sointu kuhunkin tahtiin (mielelllään astemerkit käännöksineen, tarvittaessa sointumerkitjos koet ne tutummiksi). Tahdin 16 kahdenssille tultaessa harmoninen rytmi tihenee: montako sointua hahmotat tahdissa 15?
 • Etsi kappaleen loppupuolelta välidominantteja. Miten kuvailisit niiden tuomaa sävyä tai tunnelmaa? Etsi myös kappaleesta lisää appoggiaturia.
 • Tutki Claude Debussyn kappaletta "Jimbon kehtolaulu" sarjasta Lasten Nurkkaus (Children's Corner). Pianisti: koeta vastata kysymyksiin ensin pelkästään nuotteja lukemalla ja tarkista sitten kuuntelemalla äänitettä tai soittamalla teosta pianolla. Muiden instrumenttien opiskelijat voivat heti vastata sekä kuunnellen että nuotteja lukien.
 • Miten kappale jaksottuu?
 • Etsi kohtia, joissa esiintyy *pentatonisuutta *kokosävelasteikkoon pohjaavia sointuja *ostinatoa *rinnakkaisia intervallikulkuja. Miten kukin näistä vaikuttaa kappaleen jäsentymiseen?
 • Etsi teemoja ja välikkeitä. Montako erilaista teemaa löydät sävellyksistä? 
 • Tutki I osaa teoksesta G. Ph. Telemann: Fantasia 1 soolohuilulle TWV 40:2.
 • Miten kappale jaksottuu? Merkitse nuottiin musiikin rajakohtia. Tunnista kappaleessa esiintyvät sävellajit. 
 • Merkitse soinnut tahteihin 1-10. Merkitse yleensä yksi sointu kuhunkin tahtiin. Missä mielestäsi tarvitaan kaksi sointua?
 • Tahdeissa 11-26 harmoninen rytmi tihenee ja muuttuu vaihtelevaksi. Kokeile soinnuttaa viulustemman katkelmia esim. pianolla ja tutki, montako sointua tarvitan kuhunkin tahtiin. Voit myös kuunnella äänitettä ja laulaa tai soittaa mukana sopivia soinnun säveliä.
 • Kappale alkaa tasaisella 16-osakuvioinnilla. Tutki, missä tulee mukaan uusia rytmisiä aiheita. Kuvaile, millainen tehtävä kullakin uudella rytmisellä aiheella on musiikin kokonaisuudessa (esim. huipentaa edeltäneen musiikillisen tapahtuman / aloittaa uuden kokonaisuuden).
 • Tutki Markku Klamin kitarateosta Viisi miniatyyria (Cinque miniature). (Halutessasi voit myös etsiä teoksen äänitteen, joka on saatavissa levyllä ''Perchitarrasola'' mm. useissa kaupunginkirjastoissa.)
  • Lue nuotteja ja koeta ensin muodostaa ylesikuva miniatuurisarjan eri osista. Huomaa tempomerkinnät, lue rytmiä ja koeta päästä selville kunkin miniatyyrisarjan osan karakterista. Löydätkö miniatyyrisarjan kappaleita yhdistäviä piirteitä? Entä mitkä elementit tuovat sarjan kappaleiden välille eroa ja vaihtelua?
  • Tutki säveltasoja I miniatyyrissä. Voit soittaa katkelmia, intervalleja ja sävelyhdistelmiä soittimellasi ja koettaa muodostaa intervallien ja harmonioiden sävystä ja tunnelmasta. Huomaa, että kitara soi oktaavia kirjoitettua matalammalta. 
  • Mitkä I osan sävelet ovat hahmotettavissa asteikkokulkuina? Pysytkö hahmottamaan musiikkia kaksiäänisenä kulkuna? Montako säveltä löytämässäsi asteikossa on, ja säilyykö se vakioisena vai muuntuuko? Miten asteikkoa on muunneltu jakamalla sitä eri oktaavialoihin sekä neljän sävelen fragmenteiksi? Miten asteikkoa käytetään miniatyyrin keskiosassa verrattuna alkuun ja loppuun: mikä toistuu, mikä muuntuu?
  • Tutki III osan melodisia motiiveja. Millaiseen asteikkoon motiivit pohjaavat? Löydätkö kohdan, jossa tämä asteikko transponoituu uudelle säveltasolle? Entä missä kohtaa musiikki lakkaa noudattamasta asteikkoa? Soita ja kuuntele syntyviä intervalleja: huomaatko eron kuulokuvassa? 
  • Tutki, mihin säveliin kukin miniatyyri päättyy ja mistä seuraava alkaa. Huomaatko säännönmukaisuutta?

Lisää tehtävänasetteluja

Jatka soveltamalla erilaisia tarkastelutapoja instrumenttiohjelmistoosi tai muuhun itseäsi kiinnostavaan ohjelmistoon. Kokeile ja arvioi,mitkä työtavat soveltuvat parhaiten kuhunkin musiikkiesimerkkiin ja tuottavat kiinnostavia havaintoja. Sovella edellisissä esimerkkitehtävissä kuvattuja työtapoja tai hyödynnä alla olevia työskentelyehdotuksia:

 • Rajakohtien analyysi: Kuuntele, seuraa nuottia (koko yhtye) ja merkitse nuottiin musiikin rajakohtia. Kuuntele toistuvasti ja merkitse muita havaintoja: merkitseviä kohtia, jännitteitä ja purkautumisia, samuutta, vastakohtia ja muuntumista. Käytä esim. värikyniä, graafisia symboleita (kaaret, hakaset, nuolet jne).
 • Kuuntelu- ja lukukokemuksen vertailu: Kokeile tehdä edellä kuvattua rajakohtien analyysia ja kokonaisvaltaista havainnointia ensin pelkästään nuotteja lukien. Kuuntele sitten teoksen äänite ja tarkenna havaintojasi. Kokeile vastaavasti aloittaa toisin päin eli kuuntele ilman nuotteja ja vasta myöhemmin ilman partituuria.
 • Piirrä teoksen kokonaisuudesta graafinen kuvaus tai partituuri. Piirrä aikajana musiikin etenemisestä, ja piirrä musiikilliset tapahtuvat kuvioina aikajanalla. Koeta kuvata graafisesti musiikillisten tapahtumien samuutta, vastakohtaisuutta tai muuntumista. Mitkä parametrit (rytmi, melotia, harmonia, soituväri, tekstuuri, rekisteri jne.) tässä teoksessa tuntuvat merkittävimmiltä musiikin jäsentymisessä?
 • Etsi teoksesta tärkeitä motiiveja tai teemoja ja tutki, miten ne kehittyvät ja muuntuvat. 
 • Tutki hetken vain teoksen rytmiä. Miten rytmi jäsentää kokonaisuutta? Onko rytmisessä rakenteessa löydettävissä motiivita kehittelyä / imitointia / samuuksia ja vastakohtia
 • Harjoittele partituurin seuraamista teosta kuunnellen. Lisää partituureja voit etsiä esim. IMSLP-sivuston kautta. (Ks. myös Sibelius-Akatemian kirjaston linkkilista digitaalisiin nuotteihin.)
 • Valitse orkesteristemma, jossa on paljon taukoja, ja etsi vastaavan teoksen äänite. Kuuntele äänitettä useita kertoja ja laadi musiikista kuulonvaraisesti graafinen kuvaus tai partituuri. Kuvaa sitten soittamasi osuuden asemaa teoksen kokonaisuudessa. Voit lopuksi tutkia partituuria.

Ohjelmistovinkkejä

(Lisää nuottiesimerkkejä suomalaisesta nykymusiikkiohjelmistosta saatavilla Music Finland -tiedotuskeskuksen sivustolta.)

// ]]>