Musiikinteoria

Pääset opinnoissasi alkuun, kun

 • luet sujuvasti useampiäänistä nuottikuvaa (esim. soolostemma ja säestys), jossa esiintyy vähintään G- ja F-avaimia. Osaat nimetä nuotteja vaivattomasti myös äärirekistereissä. Osaat alustavasti seurata partituuria.
 • hallitset duurien ja mollien etumerkinnät. Ymmärrät, mitä sävellaji merkitsee käytännön ilmiönä (esim. transponoiminen). Tunnistat sävellajeja lukemastasi musiikista.
 • tunnistat nuottikuvasta ja osaat merkitä intervalleja laatuineen ja kolmi-ja nelisointuja käännöksineen.
 • tunnet rytminotaation perusteet, tavalliset tahtilajit ja aika-arvot. Osaat kirjoittaa selkeää nuottikuvaa.
 • sinulla on kiinnostusta ja valmiuksia tutkia musiikkia kuunnellen ja nuottien avulla. Osaat tehdä havaintoja mm. musiikin etenemisestä, jäsentymisestä ja tyylistä. Osaat tutkia myös muiden kuin oman soittimesi ohjelmistoa ja nuottikuvia.
 • olet löytänyt käytännöllisiä ja itsellesi luontevia työtapoja harmonian opiskeluun. Osaat tutkia ja kokeilla sointujen ja intervallien musiikillisia käyttötapoja soittamalla, laulamalla ja kirjoittamalla. Sinulla on ainakin alustavaa kokemusta soinnuttamisesta ja alaäänten laatimisesta.
 • hahmotat tonaalisten sävellysten nuottikuvasta sointuja, sointutehoja ja harmonista rytmiä. Osaat merkitä kolmi- ja nelisointuja aste- ja sointumerkein.

Musiikkinopintojasi tukee, jos sinulla on lisäksi seuraavia valmiuksia:

Nuotinluku

 • Osaat "kahlata" läpi hankalankin näköistä nuottikuvaa ja tunnistaa musiikin etenemisen käännekohtia. Pystyt tarttumaan myös uuden musiikin harjoittamiseen, jossa nuottikuva vaatii teoskohtaista tulkintaa.
 • Saat selvää eri instrumenteille kirjoitetuista nuoteista, joissa esiintyy vaihtelevia tekstuureja ja erilaisia nuottiavaimia. Osaat hyödyntää partituuria esimerkiksi kamarimusiikkiopiskelussa. 
 • Saat tarvittaessa selvää transponoiville soittimille kirjoitetusta musiikista.

Musiikkianalyysi

 • Osaat kuvata omia tapojasi kokea ja hahmottaa musiikkia. Osaat kiinnittää huomiota kunkin teoksen merkittäviin hetkiin ja tehdä havaintoja musiikkia jäsentävistä tekijöistä liittyen mm. tekstuuriin, soitinnukseen, homo- tai polyfonisuuteen, toistuvista eleisiin ja rakenteisiin.
 • Osaat merkitä sävellajin kantasointuja ja tavallisia muunnesointuja käännöksineen. Ymmärrät, miten sointuasteet ja sointutehot liittyvät toisiinsa tonaalisessa musiikissa. Osaat käyttää säveltapailun ja harmoniaopin taitojasi ohjelmiston analyysissa.
 • Osaat käyttää sointuanalyysia kokonaisten teosten hahmottamisessa. Osaat tunnistaa nuottikuvasta sävellajeja ja tehdä havaintoja lopukekohdista ja modulaatioista. Hahmotat tekstuurista harmoniaan kuuluvia säveliä ja hajasäveliä.
 • Osaat vaihdella analysoinnin tarkkuutta ja arvioida, minkä tyyppiseen musiikkiin esimerkiksi sointuasteajattelu soveltuu. Sinulla on kiinnostusta ja alustavia valmiuksia tehdä analyyttisiä havaintoja myös eri tyyppisestä post-tonaalisesta ja modaalisesta musiikista ja etsiä siihen sopivia analyyttisia näkökulmia.
 • Osaat etsiä nuotti- ja äänitemateriaalia musiikinopiskelusi tarpeisiin. 

Harmoniaoppi

 • Osaat laatia melodioihin ala- ja väliääniä ja käsitellä näin erilaisia intervalleja. Hahmotat intervallien tyypillisiä käyttötapoja kuulemassasi ja lukemassasi musiikissa.  Osaat säestää ja soinnuttaa melodioita ja laatia bassostemmoja. 
 • Tunnet äänenkuljetuksen ja sointujen yhdistämisen perusperiaatteita. 
 • Tiedostat, että intervallien ja sointujen käsittely eroaa eri tyylisessä ja eri aikakausien musiikissa.
 • Osaat etsiä musiikista harmonian ja äänenkuljetuksen "runkosäveliä". Ymmärrät, kuinka harmonisten runkojen varaan voi rakentua erilaisia melodioita, kuviointeja ja ilmaisevia eleitä.
// ]]>