Johdanto

Tämä opas on tarkoitettu opiskelijalle, joka suunnittelee musiikkialan ammattiopintoja. Ensisijainen kohderyhmä ovat klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopintoja tai kirkkomusiikin opintoja suunnittelevat opiskelijat. Sävellyksen ja musiikinteorian, musiikkikasvatuksen sekä musiikin johtamisen pääaineissa yleismusiikillisille taidoille on erityisiä tarpeita, joihin kannattaa tutustua opiskelijavalintaa koskevien tiedotussivujen avulla. Näistä opinnoista kiinnostuneet voivat hyödyntää oppaan tehtäviä soveltuvin osin.

Opas valottaa käytännön esimerkkitehtävien kautta yleismusiikillisia taitoja, joiden kehittäminen on keskeinen osa musiikkialan ammattiopintoja. Oppaassa kuvataan toisaalta välttämättömimpiä pohjataitoja, jotka opiskelijan olisi hyvä hankkia ennen ammattiopintoihin hakeutumistaan, toisaalta annetaan vihjeitä työskentelytapoihin, joiden kautta opiskelija voi syventää musiikin ymmärtämistään ja saada yleismusiikillisista opinnoista tukea vaativankin instrumentti- ja lauluohjelmiston työstämiseen.

Sibelius-Akatemian kunkin pääaineen valintakoevaatimuksia kuvataan tarkemmin hakijoiden infosivuilta avautuvissa valintaoppaissa. Valintakoe edustaa käytännön syistä varsin suppeaa näytettä niistä taidoista, mitä musiikin ammattiopiskelu käsittää ja mitä opiskelijan kannattaa jo etukäteen kehittää. Oppaan tavoite on kuvata aihetta koeosaamista monipuolisemmin. Esimerkit havainnollistavat musiikillisia tilanteita, joita opiskelija kohtaa aloittaessaan ammattiopinnot. Kaikkia tehtäviä ei siis ole tarkoitus osata tyhjentävästi, mutta ne havainnollistavat  materiaaleja ja musiikillisia haasteita, joiden parissa opiskelijan on hyvä osata työskennellä. Sisältö perustuu opettajien kokemuksiin työskentelytaidoista, jotka auttavat opiskelijaa hyötymään opinnoista, jaksamaan opinnoissa ja ammatissa ja kehittämään persoonallista muusikkouttaan. Muusikoiden työkentän muutokset näyttävät osaltaan lisäävän yleismusiikillisten taitojen tärkeyttä.

Yleismusiikillisilla taidoilla viitataan tässä musiikinteoreettisten aineiden opetussisältöihin, mutta lisäksi musiikin hahmottamiseen, omaksumiseen ja nuotinlukuun liittyviin taitoihin, joista monia opitaan oppituntien ulkopuolella. Musiikin hahmottamista kehittävät esimerkiksi korvakuulosoitto, erilaisten nuottikuvien lukeminen, partituurin seuraaminen, yhteismusisointi, improvisointi, musiikin kuulonvarainen nuotintaminen (transkriptio) ja säveltäminen. Parhaimmillaan musiikinteoriaopinnot jäsentävät ja systematisoivat käytännön kautta hankittua taitoa.

// ]]>