Harmoniaoppi ja moniäänisen musiikin tuottaminen

Ammattiopintoja aloittavalla opiskelijalla on hyvä olla kokemusta ainakin joistakin tavoista lähestyä moniäänen musiikin rakenteita itse soittaen, laulaen, kirjoittaen ja analysoiden. Harmoniaoppiin on tarjolla erityisiä kursseja ja oppimateriaaleja (ks. esim. Aleatori-sivusto sekä harmoniaopin oppikirjat), jotka ovat hyvin suositeltavia musiikkialan opintoihin tähtääville. Käytännön ymmärrystä harmoniasta on mahdollista kehittää myös esimerkiksi vapaan säestyksen, säveltämisen ja sovittamisen yhteydessä sekä musiikkiohjelmistoa analysoimalla.  Ihanteellisessa tapauksessa harmonian ja moniäänisyyden hahmotus itse soittaen ja kirjoittaen ja sävelletyn ohjelmiston analyysi tukevat toisiaan. 

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä erilaisista lähestymistavoista harmoniaan ja moniäänisyyteen. Esimerkkivalikoimassa on painotettu käytännön musisointia, ohjelmiston tutkimista ja kuuntelua. Myös eri pääinstrumenttien opiskelijoilla on selvästi erilaisia tarpeita ja hahmotustapoja (esim. lineaarinen / soinnullinen hanmotus). Ensimmäiset tehtävät eivät esimerkiksi edellytä heti neliäänisen sointukudoksen käsittelyä, vaan harmonian ja äänenkkuljetuksen ilmiöitä voidaan tutkia myös kaksi- ja kolmiäänisessä kudoksessa. Kenraalibassonotaatiotakin on mahdollista lähestyä aluksi vapaan säestyksen omaisesti ja äänten määrää vaihdellen. Useimpia tehtäviä onkin luonteva lähestyä ensin kokeillen ja kuunnellen ja sitten analysoiden. Ratkaisuja voidaan ensin etsiä soittaen ja laulaen, nuotintaa sitten ratkaisuja ja viimeisenä vaiheena ottaa käytetyt intervallit, soinnut ja äänenkuljetusratkaisut tietoisen analysoinnin ja hiomisen kohteeksi. Esimerkiksi omien sovitusten teko tarjoaa lisäksi paljon mahdollisuuksia,  joita ei tässä voida kattavasti esittää.

Sointutehot ja lopukkeet

 • Käytä pääsointutehoja säestämisessä ja soinnuttamisessa. Säestä tuntemiasi melodioita sointusoittimella tai soita, laula ja kirjoita bassolinjoja käyttäen perussointutehoja. Tarkempia ohjeita ja harjoitusohjelmistoa on tarjolla esim. vapaan säestyksen oppimateriaaleissa sekä Aleatori-tietokannassa (ks. esim. soinnutustehtävät luvussa Subdominantit).
 • Tutki seuraavaa laulustemmaa. Etsi kuulonvaraisesti kunkin fraasin loppuun sopiva lopuke: kokeile laulamalla ja soittamalla sopivaa basson säveltä ja sointua. Voit halutessasi kuunnella laulun äänitteeltä. Vertaa lopuksi pianonuottiin.
 • Joseph Haydn: Liebes Mädchen, hör mir zu (1. laulustemma 2. laulu ja piano)
 • Etsi kuuntelemalla ja soittimella kokeillen sointuja yksinkertaisiin tonaalisiin musiikkiesimerkkeihin (ks. myös säveltapailun tehtävät). Seuraavassa esimerkissä myös väliääni on helppo etsiä kuulonvaraisesti - kokeile!
  • Mozart: Notturno KV 439, no 1 "Due pupille amabili" (nuotti).

Moniäänisyyttä intervallien ja stemmojen näkökulmasta

 • Laadi erilaisiin tuttuihin melodioihin alaääniä kirjoittaen ja soittaen ja hanki näin tuntumaa erilaisten intervallien käyttöön osana moniäänistä kudosta. (Materiaalina voi käyttää myös edellisessä kohdassa mainittuja soinnutusesimerkkejä.) Työskentele ensin vapaasti kokeillen, mutta tutki ja hio sitten laatimiasi ratkaisuja. Kiinnitä huomiota erilaisten intervallien käyttöön, dissonansseihin ja purkauksiin ja stemmojen luontevuuteen ja kiinnostavuuteen. Tutki myös intervallien käyttöä eri tyyppisessä musiikkiohjelmistossa. Kuuntele tai soita seuraavia musiikkiesimerkkejä ja tee ensin kokonaisvaltaisia havaintoja: mitkä intervallit hallitsevat kuulokuvaa? Miten intervallien käyttö liittyy musiikin tyyliin?
 • Tutki esimerkkejä sitten tarkemmin, ja ota nuottikuva avuksi. Kysymyksiä:
  • Missä esimerkeissä esiintyy rinnakkaisintervallikulkuja (mitä intervalleja)? Missä esiintyy pidätys + purkaus-ketjuja?
  • Etsi Sor- esimerkeistä sointuihin kuuluvia dissonoivia intervalleja. Missä dissonanssit purkautuvat?
  • Soita ja kuuntele Wessman-esimerkin alemman viulustemman pariääniä. Purkautuvatko dissonanssit? MIten kuulokuva muuttuu, kun ylemmän viulun stemma otetaan mukaan?

Kenraalibassotehtäviä 

Neliäänisen sointukudoksen laatiminen

Opettele laatimaan neliäänistä sointukudosta  ja yhdistämään soinnut noudattaen tonaalisen äänenkuljetuksen perusperiaatteeita (ks. esim. Aleatori-sivuston äänenkuljetusohjeet). Voit käyttää harjoittelussasi joko aste- sointumerkki- tai kenraalibassomerkintää.

 • Laadi neliääninen pianosäestys oheiseen Mozartin Taikahuilun katkelmaan. Kirjoita basso vasemmalle kädelle ja kolme ylä-ääntä koraalityypppiseksi kudokseksi oikealle kädelle                                                                                                                                                  

Sointusarja on Papagenon aariasta ''Ein Mädchen oder Weibchen'' oopp. Taikahuilu K. 620 ( W.A. Mozart). Linkki nuottiin.

 • Tee seuraavan musiikkiesimerkin tahdeista 1-12 yksinkertaistettu sovitus, jossa melodia on kirjoitettu soolosoittimelle ja soinnut muokattu mahdollisimman helpoksi piano-osuudeksi.

Etene esimerkiksi näin: Tunnista musiikkiesimerkin soinnut ja merkitse ne nuottiin itsellesi luontevinta merkintätapaa käyttäen. Tutki ja laula pianon vamman käden osuutta ja laadi sen pohjalta pelkistetty bassostemma. Laadi pianon oikealle kädelle tekemäsi sointuanalyysin avulla koraalityyppinen kudos. Voit kokeilla soittaa sointuja myös vapaammin ja tutkia teoksesta tehtyjä sovituksia.

Harmonisten runkosävelten hahmottaminen

Harmoniaoppitehtävissä tarkastellaan usein hyvin pieniä kokonaisuuksia, kun taas instrumenttiopiskelijoiden soitto-ohjelmisto käsittää laajoja teoksia ja rikkaita, kuvioivia tekstuureja. Jotta harmoniaopin harjoitukset tukisivat instrumenttiopintoja, on hyödyllistä opettella hahmottamaan erilaisissa tekstuureissa, mitkä ovat harmonian runkosäveliä ja mitkä koristelevia tapahtumia. Asiaa on usein helpointa lähestyä kuuntelemalla ja improvisoimalla.

 • Kuuntele seuraavia variaatioteemoja äänitteeltä ja laula tai soita musiikin mukana aluksi pitkiä ääniä. Kokeile sitten improvisoida vaita melodiakulkuja harmoniaan. Palaa sitten tutkimaan alkuperäistä variaatioteemaa. Laula ja soita  teeman "tukisäveliä" ja laadi niistä pelkistetty melodinen runko. Soita ja laula rungon varassa omia variaatioita. Kuulonvaraisen harjoittelun jälkeen voit kokeilla omien variaatioiden kirjoittamista. 
 • Folia-teema (Esiintyy sekä improvisoidussa musiikissa että useiden säveltäjien variaatiosävellyksissä. Etsi ja kuuntele äänitetietokannoista erilaisia esityksiä!)
 • Fernando Sor: Deux Thèmes variés et 12 menuets op. 11, teema. (Kuuntele ensin. Linkki nuottiin.)
 • W.A. Mozart: Sonaatti K 377 viululle ja pianolle, osa II teema ja muunnelmat, teema. (Linkki nuottiin; II osa alkaa sivulta 7.)
// ]]>