Musikteori

Du kan sätta igång med dina studier när

 • du läser en flerstämmig notbild flytande (t.ex. solostämma och ackompanjemang), med åtminstone G- och F-klav. Du kan lätt och ledigt benämna noterna även för de yttersta tonhöjdsområdena.
 • du preliminärt kan följa partitur.
 • du behärskar dur- och mollförtecknen. Du förstår vad tonart betyder som praktisk företeelse (t.ex. transponering). Du känner igen tonarter när du läser musik.
 • du känner igen och kan ange notbildens intervall inklusive kvalitet och tre- och fyrklanger inklusive omvändningar.
 • du känner till grunderna för rytmnotation, de vanligaste taktarterna och notvärdena. Du kan skriva en tydlig notbild.
 • du är intresserad av och har färdigheter att utforska musik på gehör och med hjälp av noter. Du kan se bl.a. hur musiken framskrider, är strukturerad och i vilken stil det är. Du kan även utforska repertoar och notbild för andra instrument än ditt eget.
 • du har hittat ett praktiskt tillvägagångssätt för att studera harmonier, som känns naturligt för dig. Du kan utforska och testa ackord och intervall musikaliskt genom att spela, sjunga och skriva. Du har åtminstone preliminär erfarenhet av att harmonisera och komponera undre stämmor.
 • du uppfattar ackord, ackordfunktioner och de harmoniska rytmerna i notbilden för tonala arrangemang. Du kan ange tre- och fyrklanger med steg- ja ackordbeteckningar.
 • du uppfattar de typiska sätten att använda intervall när du lyssnar på och läser musik.

Dina musikstudier stöds av att du dessutom har följande färdigheter:

Notläsning

 • Du kan "plöja" igenom även en lite svårare notbild och känna igen vändpunkter för musikens framåtskridande. Du kan även gripa dig an nyare musik där notbilden för olika verk kräver olika tolkningar.
 • Du kan tyda noter skrivna för olika instrument, med omväxlande texturer och olika klaver. Du kan tillgodogöra dig partituret i t.ex. kammarmusikstudier.
 • Du kan vid behov tyda musik skriven för transponerande instrument.

Musikanalys

 • Du kan beskriva ditt eget sätt att uppleva och gestalta musik. Du kan lägga märke till respektive verks viktigaste ögonblick och se de strukturella faktorerna i musiken så som exempelvis textur, instrumentering, homofoni eller polyfoni, upprepade gester och strukturer.
 • Du kan ange tonartens stamackord och vanliga altererade ackord med omvändningar. Du förstår hur harmoniska steg och ackordfunktioner är kopplade till varandra i den tonala musiken. Du kan använda dina kunskaper i tonträffning och harmonilära för att analysera repertoaren.
 • Du kan använda ackordanalys för att tolka hela verk. Du kan känna igen tonarter och observera kadensförlopp och modulationer i notbilden. Utifrån texturen uppfattar du toner och genomgångstoner som ingår i harmonin.
 • Du kan skifta precision i analyserandet och uppskatta i vilken slags musik det lämpar sig att till exempel tänka i termer av harmoniska steg. Du är intresserad av och har preliminära färdigheter att analytiskt titta på typisk posttonal och modal musik och hitta lämpliga analytiska vinklar.
 • Du vet hur du ska leta efter det not- och inspelningsmaterial som du behöver för dina musikstudier.

Harmonilära

 • Du kan utforma understämmor och mellanstämmor till melodier och på det här viset arbeta med olika intervall. Du förstår de typiska sätten att använda intervall när du lyssnar på och läser musik. Du kan ackompanjera och harmonisera melodier och utarbeta basstämmor.
 • Du känner till de grundläggande principerna för stämföring och att sätta ihop ackord.
 • Du är medveten om att behandlingen av intervall och ackord skiljer sig åt i musik i olika stilar och från olika perioder.
 • Du kan leta efter harmonins och stämföringens "stamtoner". Du förstår hur olika melodier, mönster och uttryckande gester kan byggas på harmoniska stammar.
// ]]>