Musikhistoria, exempeluppgifter

Färdigheter för att komma igång med studierna

1) Gör en förteckning över den repertoar som du har spelat under exempelvis de två senaste åren. Placera verken på en tidslinje efter den tidpunkt då de komponerats. Du kan även ta med ensemblerepertoar samt verk som du har lyssnat på.

Undersök din tidslinje. Upplever du att musik från vissa perioder är mer näraliggande än musik från andra perioder? Har du med perioder som känns krångliga eller otydliga på tidslinjen? (På finska kan du även utforska fliken Aikataulukko på MuHi.) Var du i samtliga fall medveten om vid vilken tidpunkt verken var komponerade? Hur påverkar det här ditt musicerande?

2) För varje verk noterar du i förteckningen kopplingen till den grupp av övriga verk som det kan vara nyttigt att bekanta sig med för förståelsen av verket: till exempel samma kompositörs övriga produktion / musik från samma period / representanter för samma typ av kompositioner / andra exempel på samma typ av kompositioner / musik som på något annat sätt (genom texten, syftet, tillkomsthistorien, stämningen, kompositionstekniken) hänger ihop med den musik som du studerar. Notera också de källor som du har använt vid efterforskningen.

3) Du behöver olika sökord för att söka information om musik. Välj ut något verk ur din repertoar och gör en förteckning över sökord som du kan använda för att hitta nyttig information. Namnen på kompositören och verket är de mest uppenbara men försök även hitta andra sökord som kan ge intressant information (t.ex. kompositionsgenre, stil, musikens strukturella egenskaper, sökord som hänför sig till musikens tillkomstkontext). Känner du till några bra sökord och kan du söka information på andra språk? Testa dina referensord i bibliotekens databaser och sökmotorerna på internet.

4) Sätt tillsammans med en kamrat ihop uppgifter åt varandra där ni ska känna igen musik på gehör. Ni väljer till exempel var och en ut fem verk ur någon inspelningsdatabas, och en av er lyssnar och försöker avgöra vad det är för verk, stil och eventuellt kompositör. Ni kan till exempel begränsa uppgiften till en viss musikgenre. Diskutera även andra iakttagelser. (Se även lyssningsuppgifterna i musikhistoria i urvalsprovet, exempel från 2014, svenska texten på sida 2.)

Fler synpunkter och frågor

1) Har du tänkt på att en del av den musik som du spelar ursprungligen skrevs med en annorlunda notbild än den du är van vid? Studera sidan 6, dvs. menuetten i den samling som trycktes i Paris (s. 10 i dokumentet) 1705 cembalostycken av Gaspard Le Roux.

Man kan använda notsidan för att spela menuetten, men man kan också studera noterna som ett historiskt dokument, med vars hjälp man kan få reda på ett och annat om hur man skapade musik för över trehundra år sedan. När man tittar närmare ser man att notbilden på många sätt skiljer sig från de noter som vi är vana vid. Studera notsidan först i lugn och ro. Vad lägger du märke till? (Jfr med spelet "Finn fem fel" som barn brukar ägna sig åt!) Spela menuetten! Upptäcker du något nytt?

Lyssna på inspelningen. (Se till exempel Naxos inspelningsdatabas, Pieces in D Minor for 1 and 2 harpsichords på skivan LE ROUX: Complete Works for 1 and 2 Harpsichords. Naoko Akutagawa & Glen Wilson, Naxos.) Kunde du lägga märke till ytterligare nya saker?

Har du hört talas om Gaspard Le Roux? Kan du komma på andra kompositörer som levde omkring sekelskiftet 1700? Vad vet du om Frankrike i början av 1700-talet? Vet du vem som var fransk kung 1705, när samlingen av Le Roux gavs ut? Vilken stilperiod representerar Le Roux, tror du? Klicka sedan på länken för att få mer detaljerad information och tilläggsfrågor om stycket

2) Många termer för musik, kompositionsgenrer och musikaliska strukturer har olika betydelser under olika perioder: till exempel kadens, motett och sonat. Kan du komma på fler termer av det här slaget? (Du kan också ta presentationerna på sen finska MUHI webbsidan till hjälp.) Förklara lite grann vilka olika betydelser de termerna har som du har hittat. Leta reda på minst två musikexempel som är mest olika varandra.

3) Studera punkten "Flerstämmighet ur ett intervall- och stämmoperspektiv" på sidan med exempeluppgifterna i harmonilära. Beskriv hur de harmoniska (samklingande) intervallen i respektive exempel påverkar musikens generella karaktär. På vilket sätt speglar användningen av intervallen den tidpunkt verken är komponerade? Kan du nämna några andra verk som till sin klangbild påminner om respektive exempelverk?

// ]]>